Samenstelling bestuur en Raad van Commissarissen

Het bestuur van Woningbouwvereniging Utrecht bestuurt de vereniging. Het bestuur bestaat uit:
• De heer F.J. Ringnalda (voorzitter)
• Mevrouw. E. Disberg (huurzaken)
• De heer B. van Marum (penningmeester)

De Raad van Commissarissen ziet toe op het functioneren van het bestuur en adviseert het bestuur.
Ook wijst de Raad van Commissarissen de accountant aan. De Raad van Commissarissen bestaat uit:
• Mevrouw M. Schopmeijer (voorzitter)
• De heer J.  Ravesteijn
• De heer J. Seijkens
• Mevrouw M. Waarts

De statuten van de vereniging beschrijven de bevoegdheden en werkwijze van het bestuur, de Raad
van Commissarissen (RvC) en de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV vindt eenmaal per jaar plaats. De statuten kunt u onder ‘publicaties‘ downloaden.